مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LBC

مخفف عبارت LBC

Living Building Challenge
ساختمان‌های کم کربن (LCB) ساختمان‌هایی...
RSTP

مخفف عبارت RSTP

rapid spaning tree protocol
این پروتکل همان پروتکل STP می باشد با...
DEP

مخفف عبارت DEP

Data Execution Prevention
جلوگیری از اجرای داده که به اختصار به...