مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICT

مخفف عبارت ICT

International Commercial Terms
اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب...