مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ENDESA

مخفف عبارت ENDESA

Empresa Nacional de Electricidad, S.A
اندسا (Endesa) بزرگترین شرکت انتقال برق...
KLM

مخفف عبارت KLM

Koniklijke Luchtvaart Maatschapij
کا ال ام (KLM) بخشی از شرکت هواپیمایی...
SMC

مخفف عبارت SMC

Small Magellanic Cloud
ابر ماژلانی کوچک (SMC) یک کهکشان کوتوله...
NCMEC

مخفف عبارت NCMEC

National Center for Missing and Exploited Children‎
مرکز ملی کودکان مفقود و مورد سوء...
NFT

مخفف عبارت NFT

Non-Fungible Token
رمز غیرقابل معاوضه (ان‌اف‌تی) نوع خاصی...