مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GMU

مخفف عبارت GMU

Gonabad Medical University
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
NTT

مخفف عبارت NTT

Nippon Telegraph and Telephone
نیپون تلگراف اند تلفن، که معمولأ...