مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ECS

مخفف عبارت ECS

Electro Chemical Society
انجمن الکتروشیمی آمریکا (ECS) معتبرترین...