مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FO

مخفف عبارت FO

Forward Osmosis
اسمز مستقیم یک روند اسمزی مشابه با اسمز...
MACD

مخفف عبارت MACD

Moving Average Convergence Divergence
MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد...
ESO

مخفف عبارت ESO

European Southern Observatory
رصدخانه جنوبی اروپا یا ESO سازمانی...