مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PD

مخفف عبارت PD

Parkinsons Disease
بیماری پارکینسون یا PD، برای اولین بار...
SMA

مخفف عبارت SMA

Spinal Muscular Atrophy
آتروفی عضلانی نخاعی یا به‌اختصار «SMA»...