مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ODBC

مخفف عبارت ODBC

Open Database Connectivity
ODBC ارتباط بین سایت و بانک اطلاعاتی را...
IIES

مخفف عبارت IIES

Institute for International Energy Studies
موسسه مطالعات بين المللي انرژي (IIES)...
SMP

مخفف عبارت SMP

Symmetric Multi Processing
SMP به معني چند پردازشي متقارن است كه...
PPR

مخفف عبارت PPR

Peste des Petits Ruminants
PPRيك بيماري شديد با انتشار سريع است كه...