مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
MRV
مخفف عبارت MRV
Magnetic Resonance Venography
عبارت MRV یک نوع تصویر برداری پزشکی است...
OME
مخفف عبارت OME
Otitis Media with Effusion
عفونت گوش میانی در قرن 18 شیوع فراوانی...
PSC
مخفف عبارت PSC
Primary Sclerosing Cholangitis
بیماری کلانژیت اسکلروزان اوليه (PSC) یک...
HFRS
مخفف عبارت HFRS
Hantavirus hemorrhagic Fever with Renal Syndrom
تب خونریزی دهنده به همراه سندرم کلیوی...
MP
مخفف عبارت MP
Menstrual Period
رویداد خارج شدن خون و سلول از زن، که به...
BAEP
مخفف عبارت BAEP
Brainstem Audiotory Evoked Potential
پتانسیل برانگیختۀ شنوایی تنۀ مغز (بخشی...
RHS
مخفف عبارت RHS
Ramsay Hunt Syndrome
سندرم رامسی هانت نوع دو نام بیماری است...
ROP
مخفف عبارت ROP
Retinopathy Of Prematurity
رتینوپاتی (مشکلات شبکیه) در نوزادان...
HELLP
مخفف عبارت HELLP
Hemolysis, Elevated Liver enzymes, and a Low Platelet
نشانگان هلپ (HELLP syndrome) جزو مجموعه...
PUPPP
مخفف عبارت PUPPP
Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy
پاپول‌ها و پلاک‌های کهیری خارش‌دار...
ECT
مخفف عبارت ECT
ElectroConvulsive Therapy
درمان با ضربهٔ الکتریکی تشنج‌آور (ECT)...