مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
IVD
مخفف عبارت IVD
Induced Vaginal Delivery
زایمان طبیعی القایی (IVD) نوعی زایمان...
SVD
مخفف عبارت SVD
Spontaneous Vaginal Delivery
زایمان طبیعی خودبه‌خودی (SVD) هنگامی رخ...
NVD
مخفف عبارت NVD
Normal Vaginal Delivery
زایمان طبیعی معمولی (NVD) نوعی زایمان...
AVD
مخفف عبارت AVD
Assisted Vaginal Delivery
زایمان طبیعی کمکی (AVD) هنگامی اتفاق...
TSD
مخفف عبارت TSD
Temperature-dependent Sex Determination
تعیین جنسیت وابسته به دما (TSD) نوعی...
ALD
مخفف عبارت ALD
Alcoholic Liver Disease
سیروز کبدی یا بیماری کبد الکلی (ALD) یا...
SIADH
مخفف عبارت SIADH
Syndrome of Inappropriate Secretion of Antidiuretic Hormone
سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری...
DDP
مخفف عبارت DDP
Dimethyl Diphenyl Pyrrolidine
متادون (Methadone) یک داروی مخدر صنعتی...
سمباد
مخفف عبارت سمباد
سمینار موردی در بهداشت و درمان
اين اختصار درس «سمينار موردی در بهداشت...
ناکا
مخفف عبارت ناکا
نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی
ايدز (AIDS) يا نشانگان اکتسابی کمبود...
POM
مخفف عبارت POM
Prescription Only Medicine
داروی نسخه‌ای (POM) داروی شیمیایی است...
MHR
مخفف عبارت MHR
Maximal Heart Rate
برای بدست آوردن ضربان قلب هدف روش‌های...
ITP
مخفف عبارت ITP
Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
ترومبوسیتوپنی (ITP) به اختلال در...