مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PTA

مخفف عبارت PTA

Prevention of Terrorism Act
قانون پیشگیری از تروریسم (PTA) یک قانون...
MHR

مخفف عبارت MHR

Maximal Heart Rate
برای بدست آوردن ضربان قلب هدف روش‌های...
CABG

مخفف عبارت CABG

Coronary Artery Bypass Graft
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب...
VC

مخفف عبارت VC

Vital Capacity
ظرفیت حیاتی یا VC: حداکثر حجم هوایی است...