مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IBI

مخفف عبارت IBI

Intergovermental Bureau of Informatics
سازمانی متشکل از اعضاء سازمان ملل ،...
IBI

مخفف عبارت IBI

Iran Banking Institute
موسسه عالی بانکداری ایران در سال ۱۳۴۲...