مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EMU

مخفف عبارت EMU

Eastern Michigan University
دانشگاه میشیگان شرقی (EMU) تأسیس ۱۸۴۹،...
MD

مخفف عبارت MD

Macular Degeneration
تباهی لکه زرد یا دژنراسیون ماکولا،...
RTG

مخفف عبارت RTG

Radar Tank Gaging
جز سیستم های ابزاردقیق بوده ودرپتروشیمی...