مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LDR

مخفف عبارت LDR

Light Dependent Resistor
مقاومت نوری یا ال‌دی‌آر نوعی مقاومت است...
PGN

مخفف عبارت PGN

Portable Game Notation
پی‌جی‌ان (PGN) یا نشانه‌گذاری قابل‌حمل...
FMRI

مخفف عبارت FMRI

Functional Magnetic Resonance Imaging
تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، نام...
WIPP

مخفف عبارت WIPP

Waste Isolation Pilot Plant
تاسیسات آزمایشی مجزاسازی ضایعات مشهور...
CERN

مخفف عبارت CERN

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
سرن (CERN) یا سازمان اروپایی پژوهش‌های...
SCORM

مخفف عبارت SCORM

Sharable Content Object Reference Model
SCORM یک استاندارد جامع آموزشی که در...