مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSF

مخفف عبارت PSF

Point Spread Function
تابع نقطه گستر یک مفهوم است که در فیزیک...
FIRST

مخفف عبارت FIRST

Forum of Incident Response and Security Team
انجمن پاسخ به حادثه و تیم امنیتی...
LTI

مخفف عبارت LTI

Linear Time Invariant
نظریه سامانه خطی تغییرناپذیر با زمان،...
HIPPA

مخفف عبارت HIPPA

Health Insurance Portability and Accountability Act
قانون انتقال و پاسخ گويي الکترونيک بيمه...