مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSF
مخفف عبارت PSF
Point Spread Function
تابع نقطه گستر یک مفهوم است که در فیزیک...
FIRST
مخفف عبارت FIRST
Forum of Incident Response and Security Team
انجمن پاسخ به حادثه و تیم امنیتی...
LTI
مخفف عبارت LTI
Linear Time Invariant
نظریه سامانه خطی تغییرناپذیر با زمان،...
HIPPA
مخفف عبارت HIPPA
Health Insurance Portability and Accountability Act
قانون انتقال و پاسخ گويي الکترونيک بيمه...
ODBC
مخفف عبارت ODBC
Open Database Connectivity
ODBC ارتباط بین سایت و بانک اطلاعاتی را...
AIS
مخفف عبارت AIS
Androgen insensitivity syndrome
یک بیماری که در نتیجه ناتوانی ناقص یا...
DNSSEC
مخفف عبارت DNSSEC
Domain Name System Security Extensions
ضمیمه‌های امنیتی سامانه نام دامنه (به...
HST
مخفف عبارت HST
Hubble Space Telescope
تلسکوپ فضایی هابل (HST) تلسکوپی است که...