مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CRC

مخفف عبارت CRC

Cyclical Redundancy Check
CRC یک روش محاسباتی پیچیده که برای چک...