مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SOAS

مخفف عبارت SOAS

School of Oriental and African Studies
سواس، دانشگاه لندن (مدرسه مطالعات شرقی...
MIS

مخفف عبارت MIS

Masjed i Soleyman
مسجدسلیمان یکی از شهرهای استان خوزستان...
WINEP

مخفف عبارت WINEP

Washington Institute for Near East Policy
انستیتو سیاست خاورمیانه واشنگتن در سال...
IIAF

مخفف عبارت IIAF

Imperial Iranian Air Force
نیروی هوایی ایران در دوران پهلوی نیروی...
USWR

مخفف عبارت USWR

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران...