مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRISF

مخفف عبارت IRISF

Islamic Republic of Iran Skating Federation
فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران...
ESC

مخفف عبارت ESC

Electronic Stability Control
کنترل پایداری الکترونیکی به اختصار ESC،...