مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IFF

مخفف عبارت IFF

Identification Friend or Foe
شناسایی دوست یا دشمن (IFF) یک سیستم...
VFS

مخفف عبارت VFS

Visa Facilitation Service
VFS شرکتی است که در زمینه ویزای کشورهای...
SGOT

مخفف عبارت SGOT

Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase
آسپارتات ترانس آمیناز یا AST یا SGOT یک...
ODBC

مخفف عبارت ODBC

Open Database Connectivity
ODBC ارتباط بین سایت و بانک اطلاعاتی را...