مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSH

مخفف عبارت PSH

Pumped Storage Hydroelectricity
نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای نوعی ذخیره انرژی...
DG

مخفف عبارت DG

Distributed Generation
تولید پراکنده، تولید نامتمرکز، انرژی...
FO

مخفف عبارت FO

Forward Osmosis
اسمز مستقیم یک روند اسمزی مشابه با اسمز...