مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCCT

مخفف عبارت PCCT

Photon-Counting Computed Tomography
توموگرافی کامپیوتری شمارش فوتون (PCCT)...
PSH

مخفف عبارت PSH

Pumped Storage Hydroelectricity
نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای نوعی ذخیره انرژی...
DG

مخفف عبارت DG

Distributed Generation
تولید پراکنده، تولید نامتمرکز، انرژی...
NICO

مخفف عبارت NICO

Naftiran Intertrade COmpany
شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) شرکت...
DST

مخفف عبارت DST

Daylight Saving Time
تغییر ساعت تابستانی یا صرفه‌جویی در...