مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LIM

Limit

یک عبارت ریاضی به معنی حد (نزدیک شدن به یک عدد)
LIM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود