مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADP

Adenosine Di Phosphate

آدنوزین دی فسفات
ADP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود