مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

نماد

مخفف عبارت نماد

نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان
کلمه نماد، عنوان مختصر از طرحی با نام...
ZIFT

مخفف عبارت ZIFT

Zygote Intrafallopian Transfer
این روش تا حدودی مشابه (GIFT) است، با...
I2P

مخفف عبارت I2P

Invisible Internet Project
نسخه کنونی پروژه اینترنت مخفی یا به...
ISTJ

مخفف عبارت ISTJ

Introverted Sensing Thinking Judging
ISTJ (درونگرا، حسی، فکری، ساختارگرا)...