مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TTP

مخفف عبارت TTP

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura
پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP)...
ECT

مخفف عبارت ECT

ElectroConvulsive Therapy
درمان با ضربهٔ الکتریکی تشنج‌آور (ECT)...
PMD

مخفف عبارت PMD

Pellucid Marginal Degeneration
کراتوکونوس یا قوز قرنیه (Keratoconus)...
EVER

مخفف عبارت EVER

Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...
ED

مخفف عبارت ED

Emergency Department
اورژانس به محلی گفته می‌شود که خدمات...
NIA

مخفف عبارت NIA

National Institute on Aging
وسسه ملی کهنسالی ایالات متحده آمریکا،...