مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FSB

front-side bus

در رایانه‌ های شخصی گذرگاه سمت-جلو یک گذرگاه داده‌ است که حامل داده‌ها بین پردازنده و پل شمالی است. بسته به پردازنده استفاده شده در سیستم, بعضی گذرگاه ها ممکن است یک گذرگاه سمت-عقب نیز داشته باشند که پردازنده را به حافظه نهان ارتباط می دهد.
پهنای باند یا حداکثر ظرفیت پذیرش گذرگاه سمت-جلو به طول داده, بسامد ساعت(Clock) و تعداد داده ای که در هر سیکل فرستاده می شود, بستگی دارد.به عنوان مثال, یک پهنای باند 64 بیتی با کار در بسامد 100MHz که چهار داده را در هر سیکل می فرستد, یک پهنای باند معادل 3200MB در ثانیه دارد(MB/s)


FSB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود