مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DEAL

مخفف عبارت DEAL

Data Encryption Algorithm with Larger Blocks
الگوریتم رمزگذاری داده با بلوک های...
DODAG

مخفف عبارت DODAG

Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که به...
RPL

مخفف عبارت RPL

Routing Protocol for Low-Power
الگوریتم مسیریابی RPL در شبکه‌هایی نظیر...
MST

مخفف عبارت MST

Minimum Spanning Tree
درخت پوشای کمینه یا درخت فراگیر مینیمم...