مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RDF

مخفف عبارت RDF

Reality Distortion Field
حوزه تحریف حقیقت (RDF) اصطلاحی است که...