مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CSP

مخفف عبارت CSP

Certificated Systems Professional
طراحی CSP دارای ۴ موضوع زیر می‌باشد:...