مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شما

مخفف عبارت شما

شهدای مؤتلفه اسلامی
شما هفته‌نامه و ارگان حزب موتلفه اسلامی...