مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TCM

مخفف عبارت TCM

Traditional Chinese Medicine
پزشکی سنتی چینی (TCM)، مجموعه‌ای از...
ILD

مخفف عبارت ILD

Interstitial Lung Disease
بیماری‌های ارتشاحی منتشر ریه بنام...
BLT

مخفف عبارت BLT

Build - Lease - Transfer
در قرارداد BLT، سرمایه خصوصی نسبت به...
T3

مخفف عبارت T3

Triiodothyronine
تری‌یدوتیرونین یا T۳ با فرمول شیمیایی...
MCL

مخفف عبارت MCL

Medial Collateral Ligament
رباط طرفی داخلی (MCL) همانند رباط طرفی...