مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AML

مخفف عبارت AML

Anti Money Laundering
قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین...