مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DOTS

مخفف عبارت DOTS

Directly Observed Treatment Short
درمان کوتاه‌مدت بیماری سل مخفف DOTS به...
CERL

مخفف عبارت CERL

Consortium of European Research Libraries
کنسرسیوم اروپایی کتابخانه‌های تحقیقاتی...