مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AGA

مخفف عبارت AGA

Appropriate for Gestational Age
مناسب برای سن باروری (AGA) بچه‌هایی...
CPP

مخفف عبارت CPP

Cranial Perfusion Pressure
فشار پرفیوژن جمجمه میزان CPP باید بالای...