مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ROC

مخفف عبارت ROC

Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی...
IPM

مخفف عبارت IPM

Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی یا IPM مرکزی...
CFA

مخفف عبارت CFA

Center For Astrophysics
مرکز اخترفیزیک هاروارد-اسمیتسونین (CFA)...
PPPL

مخفف عبارت PPPL

Princeton Plasma Physics Laboratory
آزمایشگاه فیزیک پلاسما پرینستون‏ مشهور...