مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ITP

مخفف عبارت ITP

Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
ترومبوسیتوپنی (ITP) به اختلال در...
DIC

مخفف عبارت DIC

Disseminated Intravascular Coagulation
انعقاد درونرگی منتشر یا (DIC) یا اختلال...