مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRPGF

مخفف عبارت IRPGF

International Revolutionary Peoples Guerrilla Forces
نیروهای گریلا خلق‌های انقلابی بین‌الملل...