مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CE

مخفف عبارت CE

Communauté Européenne
CE به منظور استانداردسازی اجباری در...