مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCS

مخفف عبارت PCS

Polar Coordinate System
دستگاه مختصات قطبی، یک دستگاه مختصات...