مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

4WS

مخفف عبارت 4WS

Four Wheel Steering
سیستم 4WS به وسیله کنترل کردن زاویه همه...