مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FO

مخفف عبارت FO

Forward Osmosis
اسمز مستقیم یک روند اسمزی مشابه با اسمز...