مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCB

مخفف عبارت PCB

Printed Circuit Board
PCB تخته مدار چاپی، بُرد پلاستیکی که در...
FDD

مخفف عبارت FDD

Floppy Disk Driver
فلاپی دیسک، یا دیسک نرم وسیله‌ای برای...