مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HAP

مخفف عبارت HAP

Hospital-Acquired Pneumonia
ذات الریه بیمارستانی (HAP) به هر ذات...