مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OSHA

مخفف عبارت OSHA

Occupational Safety & Health Administration
اداره ايمني و بهداشت حرفه اي...