مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TSD

مخفف عبارت TSD

Temperature-dependent Sex Determination
تعیین جنسیت وابسته به دما (TSD) نوعی...
AC

مخفف عبارت AC

Abdominal Circumference
AC به معنی محدوده شکمی است. تنها اندازه...
SME

مخفف عبارت SME

Small and Medium-sized Enterprises
بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صنایع...
PSF

مخفف عبارت PSF

Point Spread Function
تابع نقطه گستر یک مفهوم است که در فیزیک...
CVSS

مخفف عبارت CVSS

Common Vulnerability Scoring System
سیستم امتیازدهی آسیب پذیری عام یا CVSS...