مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CATIA

مخفف عبارت CATIA

Computer Aided Three Dimensional Interactive Application
کتیا مخفف یک نرم‌افزار طراحی به کمک...
RSPCV

مخفف عبارت RSPCV

Society for the Prevention of Cruelty to Vermins
انجمنِ حمایت از حیوانات موذي (RSPCV) ،...
VM

مخفف عبارت VM

Virtual machine
در علم کامپیوتر ماشین مجازی (VM) است که...
OMC

مخفف عبارت OMC

Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی OMC ،...