مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSB

مخفف عبارت MSB

Marigot Seaplane Base
فرودگاه سن مارتن، واقع در جزیره گوادلوپ...
EDTA

مخفف عبارت EDTA

Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) یک...