مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UUID

مخفف عبارت UUID

Universally Unique Identifier
یک شناسۀ یکتای جهانی یا شناسۀ منحصر به...
RSPCV

مخفف عبارت RSPCV

Society for the Prevention of Cruelty to Vermins
انجمنِ حمایت از حیوانات موذي (RSPCV) ،...
MHR

مخفف عبارت MHR

Maximal Heart Rate
برای بدست آوردن ضربان قلب هدف روش‌های...
ROF

مخفف عبارت ROF

Radio Over Fiber
فناوری امواج رادیویی بر بستر فیبر نوری...
AR

مخفف عبارت AR

Aortic Regurgitation
نارسایی دریچه آئورت معمولا به وسیله...