مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KDM

مخفف عبارت KDM

Knowledge Discovery Metmodel
فرامدل کشف دانش یا KDM یک نمایش میانی...
EMH

مخفف عبارت EMH

Efficient Market Hypothesis
یک نظریه اقتصادی که بازارهای مالی را...
TDS

مخفف عبارت TDS

Total Dissolved Solids
کل مواد جامد محلول (TDS)، اندازه‌گیری...
PLP

مخفف عبارت PLP

Pyridoxal Phosphate
PLP ویتامین پیریدوکسال فسفات است که در...