مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IUST

مخفف عبارت IUST

Iran University of Science and Technology
دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاهی...