مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GPT

مخفف عبارت GPT

Generative Pre-trained Transformer
چت جی‌پی‌تی (ChatGPT) یک بات مکالمه است...
NLP

مخفف عبارت NLP

Neuro-Linguistic Programming
«برنامه‌ریزی عصبی زبانی» (NLP)، یک...
LDL

مخفف عبارت LDL

Language Description Language
یک ماوراء زبان - زبانی که یک زبان را...
VDL

مخفف عبارت VDL

Vienna Definition Language
زبانی برای تعریف گرامر و معناشناسی...