مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IAVA

مخفف عبارت IAVA

Iranian Anti-Vivisection Association
ایرانیانِ مخالفِ آزمایش روی حیوانات (به...
ASFAR

مخفف عبارت ASFAR

Americans for a Society Free of Age Restrictions
آمریکایی‌ها برای جامعه رها از...
سنهاب

مخفف عبارت سنهاب

سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه
سامانه سنهاب در راستای رضایتمندی...
IDER

مخفف عبارت IDER

Institute for Development and Economic Research
مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی در سال...
IRIPLA

مخفف عبارت IRIPLA

Iranian Association of the Intellectual Property Law
جمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران پيرو...
TRIPS

مخفف عبارت TRIPS

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط با...